Ängen i Hökaberg

Vår fagra blomsteräng

Skövde Naturskyddsförening fick år 2002 ärva den lilla gården Hökaberg efter Åke Hedlund. Gården ligger i Istrum, Skara Kommun, i närheten av Flämsjön, och är 16 hektar stor. Hökaberg utgörs av betad hagmark som till större delen omges av skog. Hagmarken är svagt kuperad med ett varierat halvöppet trädskikt av björk, ek, rönn, oxel, vildapel, tall, en och hassel.

På Hökaberg finns flera små stenrösen som kallas för hackerör. Detta då de antas härstamma från en avlägsen tid då jorden bearbetades med hacka – ”hackaretiden”.

Ängsskötsel

Skövde naturskyddsförening sköter markerna på Hökaberg. Skötseln är helt avgörande för att de höga naturvärdena ska bestå. Marken betas av nötdjur. Men två mindre områden sköts genom traditionellt ängsbruk. Det vill säga, på våren fagar vi ängarna, på sommaren bedriver vi lieslåtter på ängarna, vi röjer bort inträngande örnbräken, och på vintern röjer vi sly och buskar efter behov. Efter lieslåttern låter vi nötdjuren komma in på ängarna på så kallat efterbete. Detta efterbete är av stor betydelse då djurens tramp bland annat skapar jordluckor där örternas frön kan gro kommande växtsäsong.

Läs mer om vad som gör ängar så värdefulla för biologisk mångfald:
Ängen – livsviktig både förr och nu
Varför behövs det fler blomsterängar?

Artrika ängar

Ängarna på Hökaberg är mycket artrika. Här hittar vi hävdgynnade arter som slåttergubbe, svinrot, ängsvädd, jungfrulin, stagg, bockrot, stor blåklocka, vaxskivlingar, prästkrage, den mycket ovanliga västgötamåran och mycker mer. Blomsterprakten lockar besökare i form av insekter och fåglar. Här kan vi exempelvis skåda den rödlistade sexfläckiga bastardsvärmaren och flera arter av pärlemorfjärilar, blåvingar, praktfjärilar, vitfjärilar, guldvingar och glasvingar.

Utflykt till ängen

På ängen samt i betesmarken finns bord och bänkar som bjuder in till en god kaffepaus i den härliga grönskan. Besök gärna vår äng och njut av dess prakt. I vårt program har vi också varje år någon gemensam exkursion på Hökaberg.

Vill du hjälpa till?

Våra ängs- och betesmarker på Hökaberg behöver skötsel för att dess naturvärden ska bibehållas och utvecklas. Det kan handla om röjning av träd och buskar, jakt på ohävdsarter, underhåll av fågelholkar, slåtter, stängsling med mera. Det kan även röra sig om inventeringar av olika arter. För detta har vi vildat ett nätverk som dagtid åker till Hökaberg och jobbar någon dag i månaden. Man deltar efter sin förmåga, inga stora krav. Naturligtvis har vi med oss matsäck och njuter och umgås i de fina markerna. Dessutom får vi frisk luft och lite motion.

Om det låter intressant, tveka inte att följa med ut. Kanske har du även några bekanta som kan vara intresserade? Alla kan vara med – ju fler vi är desto finare blir resultatet!

Kontakta Ingvar Fredriksson, 073-727 36 48 eller ingvar.fredriksson@telia.com

I vårt program kan du också se när vi samlas för den årliga lieslåttern. Om du inte är van att hantera en lie så hjälper vi dig. Varmt välkommen att delta i goda vänners lag!