Ängen i Hökaberg

Vår fagra blomsteräng

Skövde Naturskyddsförening fick år 2002 ärva den lilla gården Hökaberg efter Åke Hedlund. Gården ligger i Istrum, Skara Kommun, i närheten av Flämsjön, och är 16 hektar stor. Hökaberg utgörs av betad hagmark som till större delen omges av skog. Hagmarken är svagt kuperad med ett varierat halvöppet trädskikt av björk, ek, rönn, oxel, vildapel, tall, en och hassel.

På Hökaberg finns flera små stenrösen som kallas för hackerör. Detta då de antas härstamma från en avlägsen tid då jorden bearbetades med hacka – ”hackaretiden”.

Ängsskötsel

Skövde naturskyddsförening sköter markerna på Hökaberg. Skötseln är helt avgörande för att de höga naturvärdena ska bestå. Marken betas av nötdjur. Men två mindre områden sköts genom traditionellt ängsbruk. Det vill säga, på våren fagar vi ängarna, på sommaren bedriver vi lieslåtter på ängarna, vi röjer bort inträngande örnbräken, och på vintern röjer vi sly och buskar efter behov. Efter lieslåttern låter vi nötdjuren komma in på ängarna på så kallat efterbete. Detta efterbete är av stor betydelse då djurens tramp bland annat skapar jordluckor där örternas frön kan gro kommande växtsäsong.

Artrika ängar

Ängarna på Hökaberg är mycket artrika. Här hittar vi hävdgynnade arter som slåttergubbe, svinrot, ängsvädd, jungfrulin, stagg, bockrot, stor blåklocka, vaxskivlingar, prästkrage, den mycket ovanliga västgötamåran och mycker mer. Blomsterprakten lockar besökare i form av insekter och fåglar. Här kan vi exempelvis skåda den rödlistade sexfläckiga bastardsvärmaren, fler pärlemorfjärilar, blåvingar, praktfjärilar, vitfjärilar, guldvingar och glasvingar.

 

Utflykt till ängen

På ängen samt i betesmarken finns bord och bänkar som bjuder in till en god kaffepaus i den härliga grönskan. Besök gärna vår äng och njut av dess prakt.

Vill du hjälpa till?

Vill du hjälpa föreningen med skötseln av vår vackra äng? I vårt program står tider för när vi exempelvis samlas för den årliga lieslåttern. Kan du inte lieslåtter så hjälper vi dig. Varmt välkommen att delta i goda vänners lag.