Invasiva arter

Tuffare tag krävs för bekämpning av invasiva arter!

Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig i vår naturmiljö och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället.

En främmande art blir invasiv om arten har en starkt tillväxt och konkurrerar ut inhemska arter på land eller i vatten. Exempel på sådana arter är blomsterlupin, parkslide, jättebalsamin, smal vattenpest och signalkräfta.

Flera av de invasiva arterna i Sverige är upptagna på EU:s förordning (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Detta innebär att dessa arter ska bekämpas och det är markägarens ansvar att göra så.

Varför ska vi bekämpa invasiva arter?

  • Invasiva arter har en stark negativ påverkan på inhemska arter och ekosystemtjänster.
  • Invasiva arter kan medföra negativa effekter på hälsa och ekonomi.
  • För EU-listade invasiva arter i Sverige ska åtgärder vidtas för att förhindra spridningen av dessa arter, minimera dess effekter på biologisk mångfald, övervaka dess spridning och effekterna av utrotnings- eller bekämpningsinsatser.
  • Bekämpning av invasiva arter bidrar till att nå miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Din insats är viktig

För att klara av att bekämpa invasiva arter behöver alla hjälpas åt! Du kan bidra genom följande:

  • Ta bort invasiva arter på din mark, på allmänna ytor och utmed vägkanter
  • Undvika att plantera invasiva arter i din trädgård
  • Sprida information om varför vi behöver bekämpa invasiva arter
  • Om du driver en trädgårdshandel – sälj inte invasiva arter. Skriv istället upp dessa på en svartlista över arter som ni med stolthet INTE säljer, till förmån för svenska natur!

 

Jätteloka – en av många invasiva arter som behöver bekämpas